فشارروانی وسلامت

فشار روانی تهدیدی برای سلامت

فشارروانی وسلامت

فشارروانی وسلامت

  • در برابر مؤلفه های موقعیت ، وقتی آنها را فراتر از توانایی خود ،ارزیابی می کنیم ، فشار روانی را تجربه می کنیم .
  • افراد بر حسب شیوه های ارزیابی رویداد ها و سبک های کنارآمدن می توانند تجارب متفاوتی در مقابل محرک های یکسان داشته باشند .
  • فشار روانی موجب آسیب پذیری،روانی-جسمی و اجتماعی فرد می شود .

توصیه:

  • با شناخت شخصیت خویش و دانش افزایی می توانیم شیوه های بهتر زیستن را در نظام فکری و رفتاری خویش فرا بگیریم .