فراگیری مهارت های زندگی

هنگامی جامعه سالم ومتعادلی خواهیم داشت که افراد بتوانند با برخورداری ازسلامت روان در عرصه های اجتماعی به فعالیت بپردازند.

فراگیری مهارت های زندگی

فراگیری مهارت های زندگی

فراگیری مهارت های زندگی

هنگامی جامعه سالم ومتعادلی خواهیم داشت که افراد بتوانند با برخورداری ازسلامت روان در عرصه های اجتماعی به فعالیت بپردازند.
انکارنابسامانی های روانی جامعه کمکی به رفع آ نها نمی کند.برای درمان،نخست باید بیماری راشناخت.
درگذشته های دور،اندیشمندان وادیبان بانوشتن پندنامه های ارزشمند رسالت خود رادر اشاعه اصول متعادل اخلاقی وروانی درسطح جامعه به انجام می رساندند،اما انسان امروزکه درگیر مناسبات و معضلات پیچیده تری است ،نیازمند شناخت وبه کارگیری روش هایی عملی تربرای مقابله بادشواری های فردی واجتماعی خودمی باشد.

از آنجا که هراجتماعی فرهنگ،قوانین،کاستی هاواختلالات خاص خودرادارد،بررسی شناخت،راه حل ها ودرمان های مخصوص به خودرانیزمی طلبد.

 ازاین رو لازم است که افراد جامعه توانمندیهای روانی و اجتماعی برای رفتارهای انطباقی وموثررا بیاموزند،تا قادرباشند برخوردمناسبی باچالش هاو مقتضیات زندگی روزمره داشته باشند.
آموزش این مهارت ها سبب ارتقای رشد شخصی و اجتماعی،محافظت ازحقوق انسان ها وپیشگیری از برخی مشکلات روانی واجتماعی می شود.
افرادی که دارای توانمندی فوق باشند،تعارضات خود را با دیگران به نحو سازنده ای حل 
می کنند،درکنترل هیجانات شدید خود موفق وتوانمند هستند،بهتر ارتباط برقرارمی کنندودرنتیجه ازمحبوبیت و موفقیت اجتماعی بیشتری برخوردارمی باشند.

«مهارت های زندگی»ابزارهایی هستند که ما را در مسیر ارزش ها،علایق واولویت های مان به پیش می برند.
به طور مثال می توانیم آ نها را با مهارت رانندگی مقایسه کنیم،؛
وقتی رانندگی آ موختیم باوسیله نقلیه خودایمن حرکت 
می کنیم،امااگرراننده ماهری نباشیم،موفق به رسیدن به مقصدمطلوبمان نخواهیم شد.
بنابراین کسب این مهارتها
 می توانند ما رادردستیابی به اهدافمان که براساس ارزش ها واعتقادات مذهبی،فرهنگی و اخلاقی ما انتخاب می شوند،کمک کنند.
بنابراین استفاده ازشیوه های مهارت آموزی وروش های کارگاهی و مشارکت فعال افراد به همراه روانشناسان ضروری است ودرنهایت تمرین واستفاده ازمهارت های آموخته شده درموقعیت های مختلف زندگی منجربه کسب مهارت های لازم درفردمی شود.
زهراکلهر
مرکز مشاوره وخدمات روانشناختی الهه رهنما