مشاوران ما

اگر تمایل دارید مشاوران ما را بیشتر بشناسید این صفحه را مطالعه کنید

مشاوران کلینیک ما

یونس حسینعلی زاده

یونس حسینعلی زاده روانشناس

مدرس دانشگاه ، روانشناس بالینی صاحب امتیاز و مسئول فنی کلینیک الهه رهنما

مهدی مغفرتی

مهدی مغفرتیمشاورحقوقی

مشاورحقوقی

زهرا کلهر

زهرا کلهرمددکار و روانشناس

مددکار و روانشناس

مجید محمدپور

مجید محمدپورروانپزشک

روانپزشک ومتخصص اعصاب وروان مرکزمشاوره الهه رهنما