هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم

رشته متناسب با شخصیت و هوش

هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم

هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم

تیم تخصصی مرکز مشاوره الهه رهنما با محور های زیر آماده کمک به هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش آموزان پایه نهم می باشد .

1) ارزیابی IQ (وضعیت هوشی )

2) ارزیابی رغبت(استعداد شغلی)

3) ارزیابی عزت نفس

4) ارزیابی شخصیت

5) ارزیابی پیشرفت تحصیلی